© 2018 Наукова бібліотека НУК імені адмірала Макарова. Сайт создан на Wix.com

ПІДРУЧНИКИ І НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

ПІДРУЧНИКИ

Зароський, Р. І. Основи дискретної математики : підручник / Р. І. Зароський, К. В. Кошкін, Н. Р. Книрік. – Миколаїв, 2010. – 312 с. + електрон. коп.

 

Перші сім розділів підручника присвячено викладенню теоретичних положень і прикладів їхнього застосування з основних тем дисципліни «Основи дискретної математики». Восьмий розділ містить комплекти індивідуальних практичних завдань, що охоплюють зазначені теми. Розглянуто зразки завдань з докладними методичними рекомендаціями щодо їх виконання.

Підручник може бути рекомендований студентам комп’ютерних напрямків технічних ВНЗ, магістрантам, аспірантам та спеціалістам, які використовують відповідний математичний апарат.

Управління проектами та програмами : підручник / С. Д. Бушуєв, А. Я. Казарєзов, К. В. Кошкін та ін. – Миколаїв : Вид-во Торубари О. С., 2010. – 352 с.

 

Метою підручника є формування у майбутніх проектних менеджерів знань та навичок щодо планування організації, моніторингу та контролю усіх складових проекту, а також надання знань з методів, засобів та інформаційних технологій, які підтримують процеси планування, розробки, реалізації та закриття проекту, що дозволяє застосувати на практиці набуті знання для розв’язання професійних завдань у різних сферах людської діяльності.

Підручник підготовлено для студентів, які навчаються за спеціальністю 8.000003, 7.000003 «Управління проектами», а також для широкого кола читачів – аспірантів, викладачів, інженерів, менеджерів,  які бажають опанувати сучасні методи управління проектами та програмами.

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

Філіппова, Н. М. Basic Computer English : навч. посібник для студ. технічних вузів / Н. М. Філіппова, К. В. Кошкін. – К. : ІСДО, 1995. – 76 с.

 

Запропонований посібник не дає повного опису систем або програм і не дублює програмну документацію. Він підготовлений на основі досвіду роботи з подібними текстами, в тому числі з сучасними презентаційними матеріалами корпорації ІВМ, та містить у собі досить повний словник-мінімум і типові граматичні конструкції, притаманні текстам такого типу, – отже, подає головну термінологію та її функціонування у конкретному мовному оточенні.

Посібник розрахований на широке коло читачів, які мають труднощі при роботі з англомовним текстом.

Кошкін, К. В. Інформаційні системи підприємства : навч. посібник. В 2 ч. Ч. 1. Системи управління проектами / К. В. Кошкін, Л. Л. Кошкіна, О. Б. Шнейдер. – Миколаїв : УДМТУ, 2000. – 62 с.

 

Навчальний посібник містить повний курс лекцій з курсу «Інформаційні системи підприємства», який включає такі питання, як інформаційні управляючі системи та системи управління проектами.

Призначений для студентів IV курсу економічних спеціальностей УДМТУ, а також для всіх, хто бажає ознайомитись з використанням сучасних інформаційних систем на підприємстві.

Кошкін, К. В. Інформаційні системи підприємства : навч. посібник. В 2 ч. Ч. 2. Основи роботи в Internet / К. В. Кошкін, Л. Л. Кошкіна, О. Б. Шнейдер. – Миколаїв : УДМТУ, 2000. – 47 c.

 

Частина друга навчального посібника «Інформаційні системи підприємства» містить курс лекцій з основ використання всесвітньої комп’ютерної мережі Internet. Розглядаються такі питання, як використання Internet-технологій в автоматизованих системах управління та проблеми пошуку інформації в мережі.

Призначений для студентів IV курсу економічних спеціальностей УДМТУ, а також для всіх, хто бажає ознайомитись з використанням сучасних інформаційних систем на підприємстві.

Методи аналізу якості : навч. посібник / І. І. Коваленко, О. М. Дубовий, К. В. Кошкін та ін. – Миколаїв : НУК, 2004. – 208 с.

 

Запропоновано існуючі математичні, статистичні та експертні методи аналізу й обробки експериментальних даних, які застосовуються при побудові систем контролю та управління якістю на виробництві. Особливу увагу приділено практичним питанням щодо використання програмних засобів автоматизації контролю якості для побудови різноманітних контрольних карт.

Призначено для студентів вузів, які навчаються за спеціальностями 7.08401 «Інформаційні управляючі системи та технології», 8.08403 «Програмне забезпечення автоматизованих систем», 8.000003 «Проектний менеджмент», 8.050201 «Менеджмент організацій» та 8.050107 «Економіка підприємства», а також для широкого кола користувачів – аспірантів, викладачів, інженерів з проблем якості та всіх, хто бажає опанувати й використовувати сучасні методи контролю якості за допомогою комп’ютера.

Компьютеризированные интегрированные производства: основы организации и примеры использования : учеб. пособие / К. В. Кошкин, А. С. Суслов, С. М. Хальнов и др. ; под ред. К. В. Кошкина.  – Николаев: НУК, 2006. – 180 с. + электрон. коп.

 

Приведены основные понятия методологии и методов проектирования и внедрения компьютеризированных интегрированных производств и их компонентов. Проанализированы международные национальные программы в этом направлении и эффективность реальных проектов.

Рассмотрены современные информационные технологии разработки электронного макета изделия (CAD/CAM/CAE-системы Tribon, Foran, CATIA и др.) и его информационного сопровождения на всех стадиях жизненного цикла (CALS, PLM), соответствующие стандарты (STEP, IGES) и инструментальные средства управления данными (PDM-системы). Приведены исследования методологий (SADT, IDEF) проектирования информационных систем и соответствующих инструментальных средств.

Представляет интерес для студентов, обучающихся по направлению «Компьютерные науки», а также для научных работников и инженеров, занимающихся изучением и внедрением современных информационных технологий.

Шестопал, В. П. Суднові рушії : навч. посібник / В. П. Шестопал, О. І. Кротов, К. В. Кошкін. – Миколаїв : НУК, 2009. – 184 с. + електрон. коп.

 

Викладено основні теоретичні положення і практичні способи розрахунку параметрів гребного гвинта, питання взаємодії гвинта з корпусом, фізична природа кавітації та заходи для її запобігання. Розглянуто особливості гідродинаміки і розрахунку гвинтів регульованого кроку та в напрямній насадці, а також властивості паспортної діаграми судна, питання міцності гребного гвинта.

Призначений для студентів, які навчаються за освітньо-професійними програмами бакалаврів, спеціалістів та магістрів і оволодівають спеціальністю «Кораблі та океанотехніка». Може бути корисним також для студентів інших спеціальностей вищих навчальних закладів кораблебудівного профілю.

Кошкин, К. В. Информационные технологии в управлении проектами : учеб. пособие / К. В. Кошкин, А. М. Возный, Т. Г. Григорян. – Николаев : НУК, 2010. – 140 с. + электрон. коп.

 

В учебном пособии рассмотрены вопросы использования современных информационных технологий и программных средств в процессах управления проектами. Приведены задания, направленные на развитие знаний и умений студентов в области современных информационных систем управления проектами.

Для студентов дневной и заочной форм обучения направления «Управление проектами».

Кошкін, К. В. Проектування інформаційних систем промислових підприємств : навч. посібник / К. В. Кошкін, Г. Ю. Яні. – Миколаїв : НУК, 2011. – 80 с. + електрон. коп.

 

Описані практичні та теоретичні питання проектування інформаційних систем (IC) промислових підприємств (ПП). Проведено аналіз специфіки ПП та їх функціональних сфер, що вимагають автоматизації. Описані етапи проектування IC. Наведено приклади проектування систем з використанням UML- та CASE-засобів.

Для викладачів, аспірантів, студентів, які спеціалізуються у сферах програмного забезпечення автоматизованих систем та інформаційних управляючих систем і технологій.

Зароський, Р. І. Практикум з дискретної математики : навч. посібник / Р. І. Зароський, К. В. Кошкін, Л. М. Ніконова. – Миколаїв : НУК, 2012. – 268 с. + електрон. коп.

 

Сім розділів посібника охоплюють основні теми дисциплін «Дискретна математика» і «Комп’ютерна дискретна математика». Кожний розділ містить короткі теоретичні положення, розв’язання типових прикладів, які супроводжуються необхідними методичними рекомендаціями, а також вправи і задачі з розглянутої теми. У кінці посібника подані відповіді до окремих завдань.

Навчальний посібник може бути рекомендований студентам комп’ютерних напрямків технічних ВНЗ, магістрантам, аспірантам та спеціалістам, які використовують відповідний математичний апарат.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now